ขั้นตอนการจัดส่งผลงาน-แบบประเมินฯ ที่เสนอขอถึง สพป.แพร่ เขต 1  

 


แจ้งข้าราชการครูที่ขอรับประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและที่อยู่ระหว่างกำลังจะยื่นประเมินฯ
ให้ดำเนินการเกี่ยวกับการเผยแพร่เอกสารผลงานทางวิชาการ โดย
1. ให้ข้าราชการครูจัดส่งบทคัดย่อ
ให้ สพป.แพร่ เขต 1 ผ่านกลุ่มบริหารงานบุคคล งานประเมินวิทยฐานะ
2. สิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใส่ในกล่องผลงานฯ
(ด้านที่ 3) ต้องมีครบทั้ง 3 กล่อง
และเก็บไว้ที่ตนเอง 1 กล่อง และแยกแบบ ก.ค.ศ. ต่าง ๆ ดังนี้
1. แบบ กคศ.1/1 (ต้องมี กพ.7ที่เป็นปัจจุบันสำเนาแนบด้วย)
2. แบบ กคศ.2
3. แบบ กคศ.3/1
ยื่นเสนอพร้อมหนังสือนำส่งจาก ร.ร.
4. แบบ กคศ.11/1.1 (ปฐมวัย ใช้แบบ 11/1.2) ซึ่งเป็นแบบบันทึกหลักฐานร่องรอยระบุข้อมูลต่างๆ ตามหัวข้อที่กำหนดในแบบ โดยมีตัวอย่างที่แนบไว้ท้ายนี้
** แต่ละแบบ ให้ใส่ในกล่องๆ ละ 1 ชุด
** สิ่งสำคัญที่สุดคือ ให้ดาวน์โหลดคุ่มือการประเมินวิทยฐานะเกณฑ์ ว17 มาศึกษาหลักเกณฑ์วิธีการให้เข้าใจเสียก่อนจึงจะทำให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

จาก ห้องเรียนครูบ๋อม

 

วิทยฐานะชำนาญการ สายงานการสอน xml:namespace prefix = o />xml:namespace prefix = o />xml:namespace prefix = o />xml:namespace prefix = o />xml:namespace prefix = o />xml:namespace prefix = o />

ขั้นตอนการยื่นคำขอ
1. หนังสือนำส่ง xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

2. สำเนา ก..7 จำนวน 1 ฉบับ

3. แบบ ก... 1, ...2 และ ก...3 (ทำ 4 ชุด ส่งเขต 1 ชุด อีก 3 ชุดเอาไว้ที่โรงเรียนให้กรรมการประเมิน)

* แบบประเมินที่ต้องนำส่งเขตคือ แบบ ก...5, แบบ ก... 8/1 และ แบบ ก... 15/1 นอกจากนี้เก็บไว้เป็นหลักฐาน
ที่โรงเรียน
*
++ แบบประเมินทุกแบบควรให้เขตฯ ตรวจสอบก่อนทำการประเมิน ให้นำมาในวันเสนอขอ หรือให้ตรวจสอบก่อนเสนอขอ ++ 


การประเมิน

....ตั้งคณะกรรมการ 1 คณะ ประเมินทั้ง 3 ด้าน

ด้านที่ 1 ประเมินตามแบบ ก...4 สรุปลง แบบ ก...5

ด้านที่ 2 ประเมินตามแบบ ก... 6/1.1 นำมาลงแบบ ก...7/1 สรุปลง แบบ ก...8/1

(เฉพาะสาขาปฐมวัย ประเมินตามแบบ ก... 6/1.2 นำมาลงแบบ ก...7/1 สรุปลง แบบ ก...8/1)

ด้านที่ 3 ประเมินตามแบบ ก...14/1.1

(เฉพาะสาขาปฐมวัย ประเมินตามแบบ ก... 14/1.2)

แล้วนำผลด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3  มาสรุปลงในแบบ ก... 15/1

 

 

วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานการสอน

การยื่นคำขอ

1. หนังสือนำส่ง

2. แนบสำเนา ก..7 จำนวน 1 ชุด

3. แบบ ก... 13/1 จำนวน 1 ชุด

4. แบบ ก... 1/1, ... 2 (ทำ 4 ชุด ส่งเขต 1 ชุด อีก 3 ชุดเก็บไว้ที่โรงเรียนให้กรรมการชุดที่ 1 ประเมิน)

5. แบบ ก... 3/1

6. ผลงานทางวิชาการ

ข้อ 5-8 ทำ 4 ชุด ส่งเขต 3 ชุด

เก็บไว้เป็นสำเนา 1 ชุด

7. แบบ ก... 11/1.1 (เฉพาะสาขาปฐมวัย ก... 11/1.2)

8. แบบ ก... 12/1.1 (เฉพาะสาขาปฐมวัย ก... 12/1.2)

* แบบประเมินที่ควรให้เขตตรวจสอบก่อนในวันที่ยื่นคำขอ หรือก่อนยื่น คือ แบบ ก...5, แบบ ก... 8/1 และ แบบ ก... 9*
 นอกจากนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานที่โรงเรียน 
 

การประเมิน

....ตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2

ด้านที่ 1 ประเมินตามแบบ ก...4 สรุปลง แบบ ก...5

ด้านที่ 2 ประเมินตามแบบ ก... 6/1.1 นำมำลงแบบ ก...7/1 สรุปลง แบบ ก...8/1

(เฉพาะสาขาปฐมวัย ประเมินตามแบบ ก... 6/1.2 นำมาลงแบบ ก...7/1 สรุปลง แบบ ก...8/1)

 แล้วนำผลด้านที่ 1 และด้านที่ 2  มาลงในแบบ ก... 9

 

 

วิทยฐานะชำนาญการ สายงานบริหารสถานศึกษา

การยื่นคำขอ

1. หนังสือนำส่ง

2. แนบสำเนา ก..7 จำนวน 1 ฉบับ

3. แบบ ก... 1, ...2 และ ก...3 (ทำ 4 ชุด ส่งเขต 1 ชุด อีก 3 ชุด เอาไว้ที่โรงเรียนให้กรรมการประเมิน)

การประเมิน

....ตั้งคณะกรรมการ 1 คณะ ประเมินทั้ง 3 ด้าน

ด้านที่ 1 ประเมินตามแบบ ก...4 สรุปลง แบบ ก...5

ด้านที่ 2 ประเมินตามแบบ ก... 6/2 นำมาลงแบบ ก...7/2 สรุปลง แบบ ก...8/2

ด้านที่ 3 ประเมินตามแบบ ก...14/2

แล้วนำผลด้านที่ 1 และด้านที่ 2 และด้านที่ 3 นำสรุปลง แบบ ก... 15/2

* แบบประเมินที่ต้องนำส่งเขตคือ แบบ ก...5, แบบ ก... 8/2 และ แบบ ก... 15/2 นอกจากนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานที่โรงเรียน*

 

 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานบริหารสถานศึกษา

 การยื่นคำขอ

1. หนังสือนำส่ง

2. สำเนา ก..7 จำนวน 1 ชุด

3. แบบ ก... 13/2 จำนวน 1 ชุด

4. แบบ ก... 1/1, ... 2 (ทำ 4 ชุด ส่งเขต 1 ชุด อีก 3 ชุด เก็บไว้ที่โรงเรียนให้กรรมการชุดที่ 1 ประเมิน)

5. แบบ ก... 3/2

ข้อ 5-8 ทำ 4 ชุด ส่งเขต 3 ชุด

เก็บไว้เป็นสำเนา 1 ชุด

6. ผลงานทางวิชาการ

7. แบบ ก... 11/2

8. แบบ ก... 12/2

 การประเมิน

....ตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2

ด้านที่ 1 ประเมินตามแบบ ก...4 สรุปลง แบบ ก...5

ด้านที่ 2 ประเมินตามแบบ ก... 6/2 นำมาลงแบบ ก...7/2 สรุปลง แบบ ก...8/2

แล้วนำผลด้านที่ 1 และด้านที่ 2 นำมาลงในแบบ ก... 9

* แบบประเมินที่ต้องนำส่งเขตคือ แบบ ...5, แบบ ... 8/2 และ แบบ ... 9 นอกจากนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานที่โรงเรียน*

 

 

แบบประเมินฯ ในการเสนอขอให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ทุกตำแหน่ง ทุกสายงาน

การขอฯ ครูชำนาญการ

                แบบที่ยื่น

                     แบบเสนอขอ (ก.ค.ศ.1)
                     แบบรายงานด้านที่ 1 (ก.ค.ศ.2)
                     แบบรายงานผลงานปฏิบัติงานด้านที่ 3 (ก.ค.ศ.3)

                     แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 1 (ก.ค.ศ.5)

                     แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 2(ก.ค.ศ.6/1.1)

                     แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 2 สำหรับผู้ขอที่สอนระดับปฐมวัย (ก.ค.ศ.6/1.2)

                     แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 2  สำหรับผู้ขอที่สอนการศึกษาพิเศษ (6/1.3)

                     แบบสรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ด้านที่ 2 (ก.ค.ศ.7/1)

                     แบบสรุปผลการประเมินด้านที่ 2 (ก.ค.ศ.8/1)

                     แบบประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 (ก.ค.ศ.14/1.1)

                     แบบประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3  สาขาปฐมวัย (ก.ค.ศ.14/1.2)

                     แบบประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3  การศึกษาพิเศษ (ก.ค.ศ. 14/1.3)

                     แบบสรุปผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที 3 และด้านที่ 3

                     สำหรับเสนอ อ.ก.ค.ศ. (กรณีการประเมินด้านที่ 1,2,3 มีผลสิ้นสุดแล้ว) (ก.ค.ศ.15/1)

                ทั้งนี้ให้นำแบบทุกแบบมาให้เจ้าหน้าที่ เขตฯ ตรวจสอบก่อนยื่นเสนอขอรับการประเมิน

                     แบบที่ยื่น

                1.  แบบเสนอขอฯ (ก.ค.ศ.1/1)

                2.  แบบรายงานด้านที่ 1 (ก.ค.ศ.2)

                3.  แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ด้านที่ 3 (ก.ค.ศ.3/1)

                4. แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 1 (ก.ค.ศ.4)

                5.  แบบสรุปการประเมิน ด้านที่ 1 (ก.ค.ศ. 5)

                6.  แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 2 (ก.ค.ศ.6/1.1)

                7.  แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 2 สำหรับผู้ขอที่สอนระดับปฐมวัย(ก.ค.ศ.6/1.2)

                8.  แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 2 สำหรับผู้ขอที่สอนภาคพิเศษ(ก.ค.ศ.6/1.3)

                9.  แบบสรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ด้านที่ 2 (ก.ค.ศ.7/1)

                10.  แบบสรุปผลการประเมินด้านที่ 2 (ก.ค.ศ./8/1)

                11.  แบบสรุปผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 สำหรับเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตฯตั้ง (ก.ค.ศ.9)
(เมื่อการประเมินด้านที่ 1และด้านที่ 2 มีผลสิ้นสุดแล้ว)

                12.  แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 3 (ก.ค.ศ.11/1.1)

                13.  แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 3สำหรับผู้ขอที่สอนระดับปฐมวัย (ก.ค.ศ.11/1.2)

                14.  แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 3สำหรับผู้ขอที่สอนภาคพิเศษ (ก.ค.ศ.11/1.3)

                15.  แบบประเมินด้านที่ 3(ก.ค.ศ.12/1.1)

                16.  แบบประเมินด้านที่ 3สำหรับผู้ขอที่สอนระดับปฐมวัย(ก.ค.ศ.12/1.2)

                17.  แบบประเมินด้านที่ 3สำหรับผู้ขอที่สอนระดับการศึกษาพิเศษ(ก.ค.ศ.12/1.3)

                18.  แบบสรุปผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 สำหรับ อ.ก.ค.ศ. เขตฯ ตั้ง
(กรณีการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 มีผลสิ้นสุดแล้ว) ก.ค.ศ.13/1

                ให้แนบแบบ ก.ค.ศ. ทุกแบบมาให้เจ้าหน้าที่ เขตฯ ตรวจสอบก่อนยื่นเสนอขอรับการประเมินฯ

More >>

 

1 • 2 • 3 • 4 • 5 << Previous • Next >>